Privacyverklaring

Privacyverklaring


Rainman.nl

Rainman.nl, gevestigd aan de Hendrik van Veldekestraat 1 6367 SE Voerendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rainman.nl/
Hendrik van Veldekestraat 1
6367 SE Voerendaal
+31455750898

Rainman.nl, is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle data die kunnen worden herleid tot een persoon, een zogenaamde betrokkene. Voorbeelden zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens, zodat u niet meer als persoon traceerbaar bent. Een betrokkene kan een klant of een andere persoon zijn wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Rainman.nl kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Rainman.nl acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt Rainman.nl de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen "AVG".

Rainman.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Uit welke bronnen verzamelt Rainman.nl persoonsgegevens?

Rainman.nl gebruikt verschillende bronnen om persoonsgegevens te verzamelen: De openbare bronnen waaruit Rainman.nl persoonsgegevens kan verkrijgen, zijn onder meer:

  1. websites van bedrijven, en openbare registers zoals het handelsregister, kadaster, stelsel van jaarrekeningen van de Kamer van Koophandel, insolventieregister, register van curatoren en register schuldsanering;
  2. registers voor verificatie en signalering van openbare documenten;
  3. vermeldingen in de Staatscourant en dag- en weekbladen, en andere bronnen die voor eenieder toegankelijk zijn, zoals de reeds door de betrokken persoon verstrekte gegevens of gegevens die door hun acties openbaar zijn gemaakt via sociale netwerken of andere media;
  4. buitenlandse equivalenten van de onder (a) tot (c) genoemde bronnen.

De niet-openbare bronnen waaruit Rainman.nl persoonsgegevens kan verkrijgen, zijn onder meer:

  1. de betrokkene zelf, met inbegrip van degenen die de betrokkene vertegenwoordigen en degenen die door de betrokkene daartoe zijn gemachtigd;
  2. klanten van Rainman.nl en anderen die een zakelijke of financiële relatie (waaronder een arbeidsrelatie) met Rainman.nl hebben die relevant is voor het doel van het verzamelen en verwerken van data;
  3. commerciële partijen en bedrijven waarmee Rainman.nl zaken doet.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Voor zover mijn opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is mijn opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Rainman.nl deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als verwerker zal Rainman.nl naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert Rainman.nl u over de wijze waarop Rainman.nl als verwerker met uw persoonsgegevens omgaat. Rainman.nl is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens voor de doeleinden zoals:

  • kredietbeheer
  • risico en naleving
  • marketinginformatie

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Rainman.nl maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Rainman.nl kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Rainman.nl uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u mijn website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Daarnaast maakt Rainman.nl gebruik van een dienst ten behoeve van het verzamelen van statistieken over uw bezoek aan mijn website en Rainman.nl gebruikt die gegevens ook in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De statistieken worden gerapporteerd op geaggregeerd bedrijfsniveau en niet op het niveau van de individuele bezoeker. Betreffende de verwerking van eventuele persoonsgegevens ontvangt Rainman.nl van de browser van de bezoeker de gegevens die de browser standaard met het zogenoemde "http request" meezendt (waaronder het IP-adres) en daarnaast worden de domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens door Rainman.nl verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruikt Rainman.nl uw persoonsgegevens?

Rainman.nl verwerkt persoonsgegevens om:
tot het beheer en innen van de door mijn cliënten verzonden facturen (debiteurenbeheer) te komen: op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere: (de resultaten uit) incasso en onze debiteurenbeheer oplossing, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat. Door middel van haar diensten tracht Rainman.nl een bijdrage te leveren aan het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen.

Rainman.nl verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die, indien verplicht, ook geregistreerd zijn bij het AP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (fg). Rainman.nl kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Rainman.nl bewerker overeenkomsten gesloten.

Daarnaast kan Rainman.nl, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Wat zijn de gerechtvaardigde gronden op basis waarvan Rainman.nl persoonsgegevens verwerkt?

Toestemming: De betrokkene heeft zijn of haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking verleend. Als u als betrokkene op de website van Rainman.nl contactformulieren invult om bijvoorbeeld informatie op te vragen, moet u uw persoonsgegevens vermelden, zoals uw naam, bedrijf, emailadres en telefoonnummer. Rainman.nl gebruikt deze informatie alleen voor het doel waarvoor deze is bedoeld: om u de gevraagde dienst te leveren en informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Overeenkomst: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is. Dit criterium is van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals een arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst of huurovereenkomst.

Wettelijke verplichting: Gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Rainman.nl is onderworpen.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking van persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verstrekken van informatie, evenals de ontwikkeling van deze diensten, is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van Rainman.nl of haar klant. Het doel van deze verwerking is bedrijven in staat te stellen hun financiële risico’s te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie zij zaken doen, te voldoen aan nalevings- en reglementaire verplichtingen en meer inzicht te krijgen in organisaties, sectoren en markten. Verwerking van persoonsgegevens op deze gronden vindt niet plaats als de belangen van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, zwaarder wegen.

Deelt Rainman.nl persoonsgegevens met andere partijen?

Rainman.nl deelt geen interne marketingdata, waaronder persoonsgegevens, met iemand buiten het bedrijf.

De kernactiviteit van Rainman.nl is het leveren van software voor het beheer en de opslag van websites van bedrijven, particulieren en organisaties. Daarvoor huurt Rainman.nl serverruimte bij een derde partij. Met deze derde partij deelt Rainman.nl haar klantgegevens ten behoeve van het registreren van domeinnamen en het huren van hostingservers. Deze gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan andere partijen.

Beveiliging persoonsgegevens

Rainman.nl gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Rainman.nl zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Hoe lang bewaart Rainman.nl mijn gegevens?

Rainman.nl zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die door Rainman.nl worden verwerkt ten behoeve van haar debiteurbeheerdiensten juist, adequaat, relevant en actueel zijn. Rainman.nl neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te verwijderen als blijkt dat de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden onjuist, niet langer voldoende, relevant of actueel zijn.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Rainman.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Rainman.nl raadt u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Rainman.nl deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Inzage, correctie, verwijdering, bezwaar verwerking

Verzoeken om inzage, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, correctie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens, alsmede het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van Rainman.nl onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt). Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Rainman.nl voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Rainman.nl hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging privacy statement

Rainman.nl kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen.
Rainman.nl raadt u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Rainman.nl met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op mijn website kijken voor aanvullende informatie, dan wel mij dit laten weten middels e-mail op het adres info@rainman.nl of per post Rainman.nl, Hendrik van Veldekestraat 1, 6367 SE Voerendaal onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Rainman.nl voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Tevens staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Rainman.nl in overtreding is met de geldende wet en regelgeving.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Rainman.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@rainman.nl.